Filosofia

OBJECTIUS, FILOSOFIA I MARC REGLAMENTARI BASIC DE L'US DEL SEGELL VINYA CELLER MASIA

1- Antecedents

El Grup Penedès Qualitat i Prestigi és una Associació de petits i mitjans empresaris del món de la vinya i el vi compromesos en la dignificació i qualitat del producte obtingut de les vinyes del Penedès, per aquest motiu i sense ser excloents però sí prestigiadors, ens proposem la promoció i ús d'un anagrama diferenciador per els productes de collita pròpia de més prestigi i qualitat, amb criteris de rigor i excel.lencia. i per a gestionar-lo el Grup Penedès ,actuant unicament, com a promotor  crea el Consorci per l’Ús del Segell

Per a ser emparats pel segell i promocionats pel consorci creat per a la seva gestió i promoció caldrà tenir en compte 4 elements:

1-       La seu social de l'empresa - La Masia -

2-       L'explotació vinícola - el Celler -

3-       L'explotació vitícola - la vinya -

4-       El producte - el vi -

 

ELEMENTS OBJECTIUS

Per a poder ser emparat pel segell tot producte haurà de ser produït a partir de raïm procedent de les pròpies vinyes i elaborat íntegrament en els propis cellers per una empresa que tingui com a seu social una masia i estigui incrit i emparat per una Denominació D’Origen.

· S'entendrà per Masia la unitat habitable amb capacitat suficient per a permetre viure-hi i diferenciada del celler, podrà incloure dins d'ella elements per a la producció de vi sempre que no desvirtuïn en absolut la seva vocació de lloc habitable, llar o casa;

 · S'entendrà per Celler tota construcció que inclogui l'utillatge i espai suficient per a poder elaborar el vi i envellir-lo o criar-lo i haurà de ser annexe, proper de la Masia i/o formar part de la mateixa hisenda;

· S'entendrà per vinyes pròpies aquelles que sent-ne propietària són conreades directament per la pròpia empresa o cedides a tercers en aparceria o que no sent-ne  propietària són conreats per ella o per d'altri per compte seva sota un contracte que ha d'incloure de manera clara el control sobre la gestió agronòmica d'aquestes vinyes i que no es pot reduir de cap manera a un compromís de compra del raïm;

· S'entendrà per raïm procedent de les pròpies vinyes el que s'obtingui  de les vinyes pròpies, de tota manera s'admetrà la compra de producció de vinyes no pròpies seguint en aquest cas un criteri restrictiu en quan a la seva admissió, d'acord amb alló que estableixi el Consorci per a l'Ús del Segell, (en endavant CPUS) específicament s'entén que haurà de ser per circumstàncies excepcionals, per exemple una pedregada.

· Respecte del vi  no seran en cap cas suscepties de ser emparats els productes no elaborats íntegrament en els propis cellers des del raïm-. Respecte de les exigències en el temps de criança i dels procesos d'elaboració es consideraran com a mínimes les establertes per les diferents administracions o organismes operants en la zona.

                              

ELEMENTS SUBJECTIUS

A part de complir tots aquests requisits objectius, els productes emparats hauran de complir amb aquelles normes més subjectives que el CPUS determini, fixant si s'escau paràmetres analítics coherents, d'acord amb la casuística concreta de cada anyada i amb la voluntat de les empreses d'obtenir productes diferents,  diferenciats i de qualitat.

D'acord amb els requisits establerts, el CPUS decidirà partida per partida els vins a emparar.

 · S'entendrà per partida tot grup de botelles homogeni  tant respecte de la procedència del producte com a l'envelliment i criança d'aquest, i sempre serà referit a un nombre d'ampolles que hauran de ser comercialitzades numerades. Per partides que malgrat ser homogènies no siguin destinades a una sola comercialització, només podran ser emparades aquelles que compleixin tots els requisits d'acord amb els criteris del CPUS ).

 

CONCLUSIÓ

Les partides acceptades pel Consorci per a la promoció i Ús del Segell ( en endavant CPUS  o el Consorci) podran ser tipificades mitjançant el segell i numerades i pagaran una taxa per  l'ús d'aquest.

El desplegament normatiu, protocol de qualificacio de vins, tipificació, cost a sufragar, destinacio dels recursos generats etc. seran desenvolupats mitjançant un reglament que respectarà la filosofia intrinseca d'aquest document i que serà elaborat i gestionat pel CPUS.

El control  del compliment de la normativa específica serà cedit a una empresa de certificació homologada i supervisat pel Consorci.

Leer más...
 
Consorci Vinya Celler Masia
Oficina Avda. del Garraf, 6-1er B
08720 Vilafranca del Penedès (BCN, Spain)
2011 Vinya Celler Masia. Tots els drets reservats.  |  Sobre Vinya Celler Masia  |  Mapa del web  |  Últimes Notícies  |  Avís Legal