Us informem que les dades personals obtinguts a partir d'aquest formulari i la seva adreça electrònica s'inclouran en un fitxer, el responsable del qual és Consorci Vinya Celler Masia, amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i enviar-vos informació relacionada i del vostre interès. Consorci Vinya Celler Masia, es compromet a usar les dades recopilades mitjançant aquest formulari exclusivament amb la finalitat anteriorment esmentada. L'interessat declara, amb la lectura d’aquesta clàusula, conèixer el destí i ús de les dades personals recopilades. Respondre a aquest e-mail implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, podeu fer-ho a l’adreça: Consorci Vinya Celler Masia, Can Suriol del Castell de Grabuac, 08736 Font-Rubi (Barcelona)