Us informem que les dades personals obtinguts a partir d'aquest formulari i la seva adre�a electr�nica s'inclouran en un fitxer, el responsable del qual �s Consorci Vinya Celler Masia, amb la finalitat d�atendre les vostres consultes i enviar-vos informaci� relacionada i del vostre inter�s. Consorci Vinya Celler Masia, es compromet a usar les dades recopilades mitjan�ant aquest formulari exclusivament amb la finalitat anteriorment esmentada. L'interessat declara, amb la lectura d�aquesta cl�usula, con�ixer el dest� i �s de les dades personals recopilades. Respondre a aquest e-mail implica l�acceptaci� de les cl�usules exposades. Si voleu exercir els drets d�acc�s, rectificaci�, cancel�laci� o oposici�, en els termes establerts per la Llei Org�nica 15/1999, podeu fer-ho a l�adre�a: Consorci Vinya Celler Masia, Can Suriol del Castell de Grabuac, 08736 Font-Rubi (Barcelona)